The Shogun Assassins

The Shogun Assassins

148 mins | Drama, Action | Sept. 1, 1979

This is a film about a real person. Sanada Yukimura fought a war against Tokugawa Ieyasu.

The Shogun Assassins

148 mins | Drama, Action | Sept. 1, 1979

The Shogun Assassins
This is a film about a real person. Sanada Yukimura fought a war against Tokugawa Ieyasu.
IMDb rating 6.0
Producers Toei Company, Ltd.
Original title 真田幸村の謀略
Directors Sadao Nakajima
Writers Isao Matsumoto, Kazuo Kasahara, Sadao Nakajima, Yozo Tanaka

Cast

Hiroki Matsukata

as Sanada Yukimura

Minori Terada

as Kirigakure Saizo

Teruhiko Aoi

as Sarutobi Sasuke

Guts Ishimatsu

as Unno Rokuro

Kinnosuke Nakamura

as Tokugawa Ieyasu

Tetsurō Tamba

as Kato Kiyomasa

Chiezō Kataoka

as Sanada Masayuki

Tatsuo Umemiya

as Sanada Nobuyuki

Kensaku Morita

as Kakei Juzo

Shôhei Hino

as Anayama Kosuke

Nobuo Kaneko

as Hayashi Razan

Mikio Narita

as Goto Matabei

Hiroyuki Sanada

as Monk Miyoshi Isa