The Kiss of Death

The Kiss of Death

93 mins | Comedy | Jan. 1, 2008

No overview found.

The Kiss of Death

93 mins | Comedy | Jan. 1, 2008

The Kiss of Death
No overview found.
IMDb rating 6.3
Producers
Original title Nụ hôn thần chết
Directors Nguyễn Quang Dũng
Writers

Cast

Thanh Hằng

as An

Phuong Thanh

as Fortune Tellers

Johnny Trí Nguyễn

as Thần chết Du

Hoài Linh

as Vua Thần Chết

Thành Lộc

as Pastor

Tommy Quân Trần

as Thần chết Đan

Hiếu Hiền

as Ten Cuop 2

Vũ Ngọc Đãng

as Ten Cuop 1

Thúy Vinh

as Romeo