Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh

Comedy, Adventure | Feb. 5, 2019

A clever prankster attempts to exonerate his beloved teacher from a troubling conviction that involves a wily bureaucrat.

Trạng Quỳnh

Comedy, Adventure | Feb. 5, 2019

Trạng Quỳnh
A clever prankster attempts to exonerate his beloved teacher from a troubling conviction that involves a wily bureaucrat.
IMDb rating 4.4
Producers
Original title Trạng Quỳnh
Directors NSƯT Đức Thịnh
Writers

Cast

Quốc Anh

as Quỳnh

Nhã Phương

as Điềm

Trấn Thành

as Xẩm

Khả Như

as Liễu

Công Dương

as Bá

NSƯT Đức Thịnh

as Quan Khâm Sai

Văn Tùng

as Thầy Đoàn

Bạch Long

as Lão Kiết

Linh Trung

as Quan Huyện

Tuấn Voi

as Gã Ấu Dâm

Tùng Dương

as Sứ Thần

NSƯT Hoàng Hải

as Chúa Trịnh

Đức Thành

as Vua Lê

Chí Tâm

as Công Tử Mập

Hoàng Nhân

as Quan Cận Thần

Tuấn Sơn

as Sĩ Tử Hiền