Haim: The Steps

Haim: The Steps

4 mins

In a short musical film directed by Paul Thomas Anderson, HAIM stars in a mind-bending visual piece. Best played loud.

Haim: The Steps

4 mins

Haim: The Steps
In a short musical film directed by Paul Thomas Anderson, HAIM stars in a mind-bending visual piece. Best played loud.
Producers
Original title Haim: The Steps
Directors Paul Thomas Anderson
Writers

Cast

Alana Haim

as HAIM

Este Haim

as HAIM

Danielle Haim

as HAIM